Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

1.1 Visie en missie

Missie, visie en...

Missie
Elke school in Nederland moet voldoen aan de Wet op Primair Onderwijs artikel 8. Hierin zijn voor de vak- en vormingsgebieden doelen vastgelegd. Het geeft aan wat kinderen gedurende hun basisschooltijd moeten leren. Door de manier van werken, voldoen wij hier ruimschoots aan.
We bereiken onze doelen door duidelijk voor ogen te hebben wat we willen bereiken. Daar past een professionele werkwijze bij met de volgende uitgangspunten:

Visie
Kinderen hebben vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren in de wereld om hun heen. Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijk, maar ook het leren hoe de wereld in elkaar zit. Door aandacht te geven aan zowel kennis als vaardigheden kunnen kinderen zich als persoon ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want kinderen verschillen onderling in aanleg, gevoelens en beleving. Wij houden daar rekening mee, zodat kinderen naar vermogen kunnen presteren.

Grondslag
De Oliebron is een christelijke basisschool. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid. De christelijke identiteit is verbonden met de pedagogische en didactische identiteit van de school.

Uitgangspunten
In de dagelijkse praktijk vertalen we als team de missie en visie van de school. Dit mag zichtbaar zijn in het functioneren van alle personeelsleden. De Oliebron wil een moderne, laagdrempelige school zijn met een positieve uitstraling, waar leren en plezier samen gaan. Om dit waar te maken werkt het team elke dag vanuit een aantal uitgangspunten:
Elk kind wordt gezien en we laten kinderen in hun waarde.
Er wordt gedifferentieerd gewerkt en we bieden een uitdagende leeromgeving.
Het pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich veilig voelen
Leerlingen worden begeleid door een enthousiaste leerkracht
Het team is betrokken en positief en gericht op voortdurende ontwikkeling
Het team zit op één lijn, waarbij respect en eigenheid belangrijk zijn.

Aangenaam schoolklimaat
Het team werkt vanuit een schoolklimaatovereenkomst, waarin afspraken zijn vast- gelegd over de gang van zaken en functioneren van het team. Onze leerlingen kunnen rekenen op leerkrachten die consequent zijn en doen wat ze zeggen. Dit geeft hen vertrouwen en veiligheid. De communicatie is open en eerlijk, waarbij respect de basis is. We praten met de ander, niet over de ander.

De leerkrachten zijn professioneel in hun handelen. Ze gaan uit van wat goed is voor de kinderen, de organisatie en zichzelf. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de klas en de school. Leerkrachten zijn enthousiast, positief en hebben plezier in hun werk. Teamleden staan open voor en zijn geïnteresseerd in de ander. Deze betrokkenheid is zichtbaar in het luisteren naar en de waardering voor de ander. Leerkrachten reflecteren op hun eigen functioneren en geven elkaar feedback. Zo leren ze van en met elkaar en dragen ze samen de verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat.


‘De Oliebron is een moderne, laagdrempelige school met een positieve uitstraling, waar leren en plezier samen gaan’

Media
  • ict