Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Op de Oliebron staat de zorg voor onze kinderen centraal. Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Ondersteuning op maat

Op onze school werken we met niveaugroepen met het accent op zelfstandig werken. Hierdoor ontstaat tijd en ruimte voor individuele hulp en maatwerkondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben, met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD en PDDNOS. Daarnaast hebben we op bestuursniveau specialisten beschikbaar die ons helpen kinderen te begeleiden met een meer specifieke zorgvraag.

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

1-zorgroute – elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen in een cyclisch proces. Hiermee stellen we groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat hij nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Boom om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.
Voor de eindtoets gebruiken we Route 8.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces van de 1-zorgroute. We gebruiken de leerlijnen Van Parnassys om de ontwikkeling van de kleuters te volgen.

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we een brede zorg en zet het team zich elke dag in om deze zorg aan alle leerlingen te bieden. Een centraal thema in het onderwijs is ‘omgaan met verschillen’, hierdoor is ook de aandacht voor (hoog-)begaafdheid toegenomen. Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Een keer per week komen deze kinderen een ochtend samen in de Plusklas. Daar worden ze door de begaafdheidspecialist begeleid.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel bekijken.
SOP Viviani Oliebron maart 2018.pdf