Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Op de Oliebron staat de zorg voor onze kinderen centraal. Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Ondersteuning op maat

Op onze school werken we met niveaugroepen met het accent op zelfstandig werken. Hierdoor ontstaat tijd en ruimte voor individuele hulp en maatwerkondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben, met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD en PDDNOS. Daarnaast hebben we op bestuursniveau specialisten beschikbaar die ons helpen kinderen te begeleiden met een meer specifieke zorgvraag.

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

1-zorgroute – elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen in een cyclisch proces. Hiermee stellen we groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat hij nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van Boom om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.
Voor de eindtoets gebruiken we Route 8.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. Ook zij worden meegenomen in het cyclische proces van de 1-zorgroute. We gebruiken de leerlijnen Van Parnassys om de ontwikkeling van de kleuters te volgen.

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we een brede zorg en zet het team zich elke dag in om deze zorg aan alle leerlingen te bieden. Een centraal thema in het onderwijs is ‘omgaan met verschillen’, hierdoor is ook de aandacht voor (hoog-)begaafdheid toegenomen. Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Een keer per week komen deze kinderen een ochtend samen in de Plusklas. Daar worden ze door de begaafdheidspecialist begeleid.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel bekijken. 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202

en procedure Ondersteunings Perspectief Plan op cb de Oliebron 


Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in onze regio legt de werkwijze uit. Daarna leest u hoe wij uit op de Oliebron het plan voor een Ontwikkelingsperspectief opstellen. 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202 

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten 

Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen. 

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling. 

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is. 

De school hoeft het niet alleen te doen. 

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is. 

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.
In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool. 

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl. 

Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 

Extra ondersteuning op de Oliebron: 
het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) 2022 - 2023 

Voor kinderen binnen onze basisschool die onvoldoende hebben aan de basisondersteuning onderzoeken we wat nodig is om hen binnen onze eigen school te laten blijven met een 

passend aanbod. Voor deze kinderen stellen wij een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) op. Het gaat om kinderen die 

- Na de basisschool uitstromen naar Praktijkonderwijs 

- Een arrangement krijgen vanuit de middelen voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband 

- Zeer waarschijnlijk gaan uitstromen naar gespecialiseerd onderwijs 


We brengen zo goed mogelijk in kaart waar de sterke kanten van het kind liggen en wat het kind vooral belemmert in zijn ontwikkeling. Er wordt goed gekeken wat de eigen ondersteuningsbehoeften van het kind zijn en hier wordt een passend plan op geschreven. Er wordt gekeken wat het kind kan en wat het nog moet leren en hoe dat georganiseerd wordt binnen de eigen school. De intern begeleider van onze school speelt een belangrijke rol in dit gebeuren, en ook vanuit Viviani kijkt een medewerker van het bovenschools ondersteuningsteam graag mee. Ouder(s) worden betrokken bij het plan, dit is zelfs wettelijk verplicht. Zij ondertekenen voor instemming met het deel waarin beschreven staat hoe het plan uitgevoerd gaat worden. In tussentijdse gesprekken met de ouder(s) en de andere betrokkenen vanuit de school kan het plan worden bijgesteld. Deze evaluatie vindt minimaal één keer per jaar plaats, maar het liefst natuurlijk vaker.
 

Wat is een OPP? 

Een OPP is een OntwikkelingsPerspectiefPlan en moet opgesteld worden wanneer een leerling extra ondersteuning, naast de basisondersteuning, nodig heeft. Dat hebben we hierboven omschreven. 

Basisondersteuning en extra ondersteuning 

We omschrijven basisondersteuning als het door samenwerkingsverband 2202-PO afgesproken geheel van preventieve (om iets te voorkomen) en lichte curatieve 

(verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school worden georganiseerd. 

Wanneer een leerling extra ondersteuning dan de basisondersteuning nodig heeft, wordt een OPP opgesteld. 

Wat staat er in een OPP 

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief staan beschreven in de wet en zijn: 

• de verwachte uitstroombestemming van de leerling; 

• de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren); 

• een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde - de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma (www.onderwijsinspectie.nl). 


Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld op basis van informatie van u als ouder(s), de school en soms ook de leerling zelf. De school gebruikt hiervoor soms ook medische gegevens, gegevens over leerstoornissen zoals dyslexie en/of gegevens over de situatie thuis. 

De school overlegt met u als ouders over de inhoud van het OPP. 

U heeft instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Dit is het deel waarin staat beschreven welke extra ondersteuning ingezet gaat worden. Een OPP wordt tussentijds met de ouder(s) geëvalueerd. 

namens het team, MR, Ib-er en schoolleiding cb de Oliebron