Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Met onze schoolgids informeren we u over onze school. De schoolgids staat op onze website. Alle schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen staan in de schoolgids.  Actuele zaken staan in onze nieuwsbrief, op onze website: www.cbdeoliebron.nl. Tevens gebruiken we de app Parro om met ouders te communiceren.  Zo houden we u goed op de hoogte. Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen en belangstellende ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding of oriënterend gesprek.

Elk schooljaar werken wij met ouders en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van onze leerlingen vanuit onze christelijke grondslag en vanuit onze visie op onderwijs, gebaseerd op pedagogische en didactische doelen. Het zijn de twee onderdelen die belangrijk zijn voor het welbevinden van kinderen en het bereiken van goede resultaten. Het is de basis voor onderwijs.

Onze school is volop in ontwikkeling, want les geven en les krijgen is voortdurend aan verandering onderhevig. Na het inspectiebezoek in 2013 heeft de inspectie ons onderwijs en de resultaten positief beoordeeld. Daar zijn we trots op en natuurlijk willen we dit niveau graag continueren.

De school is er voor de kinderen en kan niet zonder ouders. Wij zijn trots op de betrokkenheid van ouders. Wij zien dat in de hulp die wordt geboden, de inloopuurtjes die bezocht worden en we lezen het in de evaluaties: Ouders willen meedenken en meepraten en wij willen goed luisteren en iets te doen met opmerkingen, tips, vragen of kritiek. Door goed te luisteren en met elkaar in gesprek zijn, kunnen we daar iets mee doen en waar nodig werken aan verbeteringen.

Ouders kunnen vertrouwen op een professioneel team dat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk wil benutten. Ze richten zich daarbij op het zich eigen maken van de leerstof en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Kinderen op De Oliebron ontwikkelen zich tot zelfstandige zelfbewuste kinderen. Zij kunnen presentaties geven op verschillende manieren. Zij helpen en ondersteunen elkaar. Zij maken zich de leerstof eigen die thuis hoort op de basisschool en kunnen die informatie toepassen in het maken van allerlei opdrachten. Elk kind verwerft op eigen wijze de vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool de volgende stap te kunnen zetten.

Het team werkt hard aan het op goed niveau houden van het onderwijs. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en we zijn erop gericht het maximaal mogelijke uit kinderen te halen. Om kinderen op deze manier te kunnen begeleiden is de school voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en ingevoerd. We blijven daar wel kritisch in, want niet elke vernieuwing is een verbetering. De kerndoelen van het basisonderwijs zijn voor ons de leidraad.

Mede namens het bestuur, de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en het team wens ik u en uw kinderen een goede en leerzame tijd op onze school.

de schooldirectie
Media
  • oliebron